Regulamin

Regulamin przekazywania on-line darowizn na rzecz 

Fundacji Dzielmy się uśmiechem im. Krystiana Popieli

I.               Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Dzielmy się uśmiechem im. Krystiana Popieli z siedzibą w Tarnowie, KRS nr 772682, NIP 8733270449 (dalej: Fundacja) w trybie on-line z wykorzystaniem usług świadczonych przez zaufanych operatorów płatności internetowych, których wykaz jest dostępny na stronie www.dzielmysieusmiechem.pl
 2. Darowizny przeznaczane są na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Przed dokonaniem darowizny Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.  Decydując się na wpłatę on-line na rzecz Fundacji Darczyńca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Darczyńca przekazując środki finansowe na rzecz Fundacji dokonuje darowizny w rozumieniu przepisów art. 888 i nast. Kodeksu cywilnego. Darczyńcami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Regulamin jest dostępny publicznie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego dla użytkownika strony internetowej.

II.             Wpłaty

 1. Wpłaty mogą być jednorazowe lub cykliczne (o ile taką funkcjonalność udostępnia operator płatności internetowych). Wpłaty mogą opiewać na kwoty zaproponowane na stronie internetowej Fundacji lub na kwoty w wysokości indywidualnie zadeklarowanej przez Darczyńcę.
 2. Odwołanie zlecenia płatności cyklicznych może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie przez Darczyńcę dyspozycji w swoim banku lub za pośrednictwem panelu operatora płatności internetowych, który udostępnił tę usługę. Dyspozycja płatności cyklicznej wygasa wraz z wygaśnięciem ważności karty płatniczej (debetowej lub kredytowej), z którą związane były płatności i w celu wznowienia płatności konieczne jest ponowne złożenie dyspozycji za pomocą nowej karty.
 3. W celu dokonania wpłaty należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej Fundacji oraz na stronie operatora płatności internetowych.
 4. Wpłaty są dokonywane za pośrednictwem zaufanych operatorów płatności internetowych, wskazanych na stronie internetowej Fundacji, których lista może ulegać zmianom. W każdym wypadku są to podmioty stosujące zabezpieczenia polegające na szyfrowaniu przekazywanych danych z użyciem certyfikatu SSL, wykorzystywanego do operacji bankowych.
 5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności on-line określają regulaminy operatora płatności dostępne na jego stronie internetowej, gdzie podane są także dane kontaktowe do operatora. Przed rozpoczęciem korzystania z usług operatora może być konieczne potwierdzenie zapoznania przez Darczyńcę z regulaminem świadczenia tych usług.
 6. Niezbędne dane do dokonania wpłaty określa operator płatności internetowych. Fundacja nie gromadzi danych dotyczących Darczyńców, w szczególności nie ma dostępu do danych z kart płatniczych lub rachunków bankowych Darczyńców. Jeżeli operator udostępnia Fundacji adres e-mail Darczyńcy, to Fundacja uprawniona jest do skierowania na ten adres podziękowania za dokonaną wpłatę.
 7. Koszty świadczenia usług przez operatora płatności internetowych ponosi Fundacja.

III.           Reklamacje

 1. Fundacja nie ma żadnego wpływu na poprawność i jakość usług świadczonych przez operatorów płatności internetowych.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji polecenia przelewu (wpłaty na rzecz Fundacji) za pośrednictwem operatora płatności internetowych należy kierować bezpośrednio do właściwego operatora, zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez danego operatora.

IV.           Dane osobowe

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny, w zakresie w jakim dane te zostaną przekazane Fundacji przez operatora płatności internetowych, a ich administratorem będzie Fundacja. W takim wypadku stosuje się zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację, opisane w Polityce prywatności.
 2. Dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez operatora płatności internetowych. Operator ten, pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do Darczyńcy unikatowego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

V.             Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 roku.
 2. Fundacja może dokonywać zmian Regulaminu, w szczególności w celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.